Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης , κηρύττει τήν αιρετική Αποτείχιση τού Ευθυμίου Τρικαμηνά !  

  
« Άν ο οποιοσδήποτε εδώ , έχει τήν αίσθηση ότι πρέπει νά προχωρήσει σέ ''Αποτείχιση '' , όπως καί ο συνάδερφος ο οποίος υπέβαλε τό ερώτημα , μπορεί καί ώς λαϊκός νά προχωρήσει στήν '' Αποτείχιση '' . Δέν προχώρησε στήν '' Αποτείχιση '' ! ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΑΪΚΟΣ , ΣΕ ΕΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ '' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ '' ΚΑΙ ΑΣ ΒΡΕΙ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΗΝ '' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ '' !!! ».

Π. Θεόδωρος Ζήσης
  

    
Η Ορθόδοξος Εκκλησία μάς , αγαπητοί έν Χριστώ αδερφοί , είναι τό Σώμα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , κατά τό ρηθέν υπό τού Αγίου Αποστόλου Παύλου : πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ(Εφ. α΄ 22-23). Η Εκκλησία , δέν είναι κάποιο φιλοσοφικό ίδρυμα , τού οποίου τίς θεωρίες , όποιος τηρεί σώζεται... , αλλά είναι τό Σώμα τού Ιδίου τού Σωτήρος , μέ τό οποίο πρέπει , απαραιτήτως νά είναι ενωμένοι όσοι άνθρωποι επιθυμούν νά σωθούν  .
   Η ενότης τής Εκκλησίας , είναι ένα από τά βασικά δόγματα πού εμπεριέχονται στό Σύμβολο τής Ορθοδόξου πίστεως : Πιστεύω… εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν”.
   Ο π. Θεόδωρος Ζήσης , έχει δυστυχώς παρανοήσει ακριβώς τό δόγμα αυτό . Κηρύττει μία τραγική κατάσταση ανθρώπου - αποκομμένου από τό Σώμα τού Χριστού , ώς δήθεν κατάσταση ομολογιτού ενωμένου μέ αυτό !
Πρίν τεκμηριώσω τούς ισχυρισμούς μού , θά ήθελα νά επισημάνω τό γεγονός , πώς δέν είναι κάτι τό πρωτοφανές στήν ιστορία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας , τό νά κηρύττει ένας θεολόγος τής κάποια αίρεση . Αυτό συνέβη πολλές φορές . Όχι μόνο σέ απλά μέλη τής Εκκλησίας , αλλά καί σέ αυτούς τούς Αγίους τής !!! 
   Οι Άγιοι , δέν υπήρξαν αλάθητοι όπως λανθασμένα νομίζουν ορισμένοι . Διετύπωσαν ακόμη καί αιρετικές απόψεις . Δέν επέμειναν όμως σ΄ αυτές κατόπιν υποδείξεως τής αληθείας σέ αυτούς . Έσφαλαν δηλαδή έξ απλότητος καί όχι έξ υπερηφανείας όπως έκαναν οι καταδικασμένοι υπό τής Εκκλησίας αιρετικοί . Περί τής πραγματικότητος αυτής , οι πατέρες έλεγαν χαρακτηριστικά : '' Τό εμπεσείν ανθρώπινον . Τό δέ εμμένειν έν τή πτώση δαιμονιώδες εστίν ''.
   Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης π.χ. , όπως είναι γνωστό , έσφαλε σέ ορισμένα δογματικά θέματα , όπως τό '' καθαρτήριο πύρ '', η '' αποκατάσταση τών πάντων '' καί η '' δυνατότητα σωτηρίας τών αβαπτίστων νηπίων ''. Ο δέ Άγιος Αυγουστίνος , εκήρυξε τήν αιρετική διδασκαλία τού filioque , καθώς καί τήν θεωρία περί τού '' απολύτου προορισμού '' , ενώ αυτή είναι , κατά τόν μακαριστό π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο , '' όλος κακόδοξος ''!
     Ο π. Θεόδωρος Ζήσης , κηρύττει τήν αιρετική '' Αποτείχιση ''( = διακοπή τού μνημοσύνου από τούς Οικουμενιστές καί από  όσους έχουν κοινωνία μέ αυτούς ) τού , δικαίως  καθηρημένου ( καί ουχί αδίκως όπως εκήρυξε στήν ομιλία τού '' Κινδυνεύει τώρα σοβαρά η Ορθοδοξία μάς '' , στόν Βόλο ο π. Θεόδωρος – βλ. βίντεο ) Ευθυμίου Τρικαμηνά , τήν οποία κί αυτός δανείστηκε από τούς επινοητές τής - αιρετικούς « ΓΟΧ »!
   Η αίρεση τής '' Αποτειχίσεως '' ( κάτ΄ ουσίαν '' αποσχίσεως '' ) , γεννάται από τήν αίρεση τού '' μολυσμού '' από τίς συμπροσευχές καί κακόδοξες δηλώσεις ορισμένων Επισκόπων τής Εκκλησίας μάς . ''Αφού μολύνεστε , είστε υποχρεωμένοι να Αποτειχιστείτε'' μάς λένε εδώ καί δεκαετίες οί « ΓΟΧ » . Τήν αίρεση αυτή , τήν επινόησαν , επειδή ξεσκεπάσαμε τήν απάτη τού πλαστογραφημένου τούς  Σιγγιλίου , στό οποίο στήριξαν τήν απόσχισή τούς έκ τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τό 1924 ! Δυστυχώς μερικοί τούς πίστεψαν, έν οίς , ό Ευθύμιος Τρικαμηνάς καί οι διάφοροι ψευτο '' Αποτειχισμένοι ''! Είναι πραγματικώς κρίμα , άνθρωποι πού διαφωνούν μέ τούς Παλαιοημερολογίτες , νά υιοθετούν μία από τίς κακοδοξίες πού αυτοί επινόησαν από τό 1960 περίπου καί έπειτα .
Όπως είπαμε , οι « ΓΟΧ » καί οι '' Αποσχιστές '' , πασχίζουν νά μάς πείσουν πώς μολύνονται όλοι όσοι έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Πατριάρχες καί Επισκόπους , πού συμπροσεύχονται μέ αιρετικούς καί αλλοθρήσκους ή υιοθετούν κάποιο αιρετικό φρόνημα . Ισχυρίζονται δηλαδή πώς μεταδίδεται μολυσμός στό υπόλοιπο σώμα , από τίς παραβάσεις τούς έναντι τών ιερών κανόνων κ.λ.π. ! Έτσι όμως , μετατρέπουν τήν Εκκλησία από Σώμα Χριστού σέ... σώμα τού εκάστοτε Επισκόπου ή Πατριάρχη ! Άν ήταν όμως όντως έτσι , τότε... αλοίμονο ! Θά μετεδίδετο μολυσμός στό σώμα Τού Χριστού καί από τίς υπόλοιπες αμαρτίες τούς !

Οπότε , ουδείς ο σωζόμενος !

Ποιά είναι όμως η Ορθόδοξη πραγματικότητα ; Η αλήθεια είναι πώς οι παραβάτες τών Ιερών Κανόνων , μολύνουν καί ενοχοποιούν ενώπιον Τού Χριστού , μόνο τόν εαυτό τούς . Τό υπόλοιπο Σώμα , δύναται μέν νά σκανδαλιστεί ή ακόμα καί νά πλανηθεί , δέν φέρει όμως απολύτως καμία ευθύνη ενώπιον Τού Θεού γιά τίς κανονικές παραβάσεις τών ποιμένων τού , ούτε μολύνεται απ´ αυτές , όπως μέ πανουργία προπαγανδίζουν οι πάσης φύσεως '' Ζηλωτές '', προσπαθόντας νά τρομοκρατήσουν τούς Χριστιανούς καί νά τούς στείλουν στήν απώλεια .

 
   Λέγει ο κανὼν ΙΕ΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ( Ἱερὸν Πηδἀλιον) :
 
   «…Οἱ γὰρ δι’ αἵρεσίν τινα παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τὴν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίαις διδάσκοντος, οἱ τοιούτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, άλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ Ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδὲπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».


Ἑρμηνεία ὑπὸ ἁγίου Νικοδήμου :
   «… Ἐάν δὲ οἱ ῥηθέντες πρόεδροι εἶναι αἱρετικοί, καὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῶν κηρύττουσι παῤῥησίᾳ, καὶ διὰ τοῦτο χωρίζονται οἱ εἰς αὐτοὺς ὑποκείμενοι, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένῃ ἀκόμη συνοδικὴ κρίσις περὶ τῆς αἱρέσεως ταύτης, οἱ χωριζόμενοι αὐτοί, όχι μόνον διὰ τὸν χωρισμὸν δὲν καταδικάζονται, ἀλλὰ καὶ τιμῆς τῆς πρεπούσης, ὡς ὀρθόδοξοι, εἶναι ἄξιοι, ἐπειδή, ὄχι σχίσμα ἐπροξένησαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὸν χωρισμὸν αὐτόν, ἀλλὰ μᾶλλον ἠλευθέρωσαν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ψευδεπισκόπων αὐτῶν».
 
   
Όπως είδαμε μέσα από τό ίδιο τό Ιερόν Πηδάλιον , ο ιε΄ κανών τής Α΄ καί Β΄ συνόδου , ουδαμώς επιτρέπει αποτείχιση από ολόκληρη τήν Εκκλησία ! Όλα τά υπό τών αποσχιστών , εναντίως λεγόμενα είναι , κατά τόν μακαριστό π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο : '' ανόητοι ζηλωτισμοί''!
   Εκτός από τήν γενικοποίηση τής Ορθόδοξης '' αποτείχισης '', οί κακόδοξοι '' αποσχιστές '' , διαστρέφουν καί τόν
δυνητικό τής χαρακτήρα , μετατρέποντάς τόν όλως αυθαιρέτως σέ υποχρεωτικό ( ο π. Θεόδωρος , παραδόξως δέν κηρύττει τήν πλάνη αυτή , μέ αποτέλεσμα νά κινείται εντός αντιφάσεως ). Πουθενά όμως δέν αναφέρεται '' υποχρέωση '', παρά μόνον τό προαιρετικό δικαίωμα τής διακοπής τού μνημοσύνου τού , αιρετικά διδάσκοντος Επισκόπου καί μόνον .
   Όπως είναι δέ γνωστό , οποιοσδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο , τολμήσει νά
διακόψει τήν κοινωνία μέ ολόκληρη τήν Εκκλησία ( εκτός άν γίνει πλήρης ένωση μέ αιρετικούς , αλλά καί πάλι δέν θά είναι αυτός ό μόνος Ορθόδοξος ) , λογίζεται παρευθύς ώς έν ενεργεία καθηρημένος καί αφορισμένος , χωρίς τήν χρεία καταδίκης τού υπό τής Ιεράς Συνόδου , όπως ισχύει γιά τούς εντός Εκκλησίας Αιρετικούς* . Η Ιερά Σύνοδος , δικάζει μόνο θέματα εντός τής Εκκλησίας ή περιπτώσεις επιστροφής τών εκτός τής Εκκλησίας πλανεμένων σ´ αυτήν . Όταν ή Σύνοδος συνέρχεται επί τό αυτό καί αναθεματίζει τούς Σχισματικούς , αυτό δέν τό κάνει γιά νά τούς χωρίσει από τήν Εκκλησία επειδή παρέμειναν αμετανόητοι , όπως κάνει μέ τούς εντός Εκκλησίας αιρετικούς , αλλά τό κάνει , κυρίως γιά νά επισημοποιήσει τόν , από καιρό χωρισμό τούς από τήν Εκκλησία .
   Η διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς περί τών Σχισματικών , είναι ξεκάθαρη . Σχισματικοί , ονομάζονται εκείνοι πού εχωρίσθηκαν από τήν Εκκλησία , όχι γιά δόγματα πίστεως , αλλά γιά
ζητήματα ευκολοϊάτρευτα . Λέγει ό Μέγας Βασίλειος : '' Σχίσματα δέ , τούς δί αιτίας τινάς εκκλησιαστικάς καί ζητήματα ιάσιμα πρός αλλήλους διενεχθέντας... οί δέ , τής Εκκλησίας αποστάντες ούκ έτι έσχον Τήν Χάριν Τού Αγίου Πνεύματος εφ΄ εαυτούς... οί δέ απορραγέντες , λαϊκοί γενόμενοι , ούτε τού Βαπτίζειν , ούτε τού χειροτονείν είχον εξουσίαν , ούτε ηδύναντο Χάριν Αγίου Πνεύματος Αγίου εταίροις παρέχειν , ής αυτοί εκπεπτώκασι ! "( βλ. Ι. Πηδάλιον σελ. 587 ) .
   
Συνεπώς , η χρησιμοποίηση τού όρου '' Αποτείχιση '' από τούς , πάσης φύσεως « ζηλωτές » είναι εντελώς παραπλανητικός , καθ΄ ότι αυτοί εννοούν '' Απόσχιση '' από ολόκληρη τήν Εκκλησία , πράγμα πού δέν επιτρέπει ο ιε΄ κανών τής Α΄ καί Β΄ συνόδου , τόν οποίο αυτοί κακώς επικαλούνται ! Ο έν λόγω κανών, επιτρέπει τήν αποτείχιση από τόν Επίσκοπο πού κηρύττει αίρεση , υπό τών πατέρων κατεγνωσμένη καί όχι αποτείχιση από ολόκληρη τήν Εκκλησία , όπως μάς λένε οί ψευτο αποτειχιστές ! 
    
   Άς δούμε όμως γιά τού λόγου τό αληθές καί ορισμένα αποσπάσματα ομιλιών τού π. Θεοδώρου , πάνω στό θέμα τής ''Αποτειχίσεως'' :

    Στό '' Συνέδριο κατά τού παπικού πρωτείου '' πού πραγματοποιήθηκε στόν Πειραιά , τόν Απρίλιο τού 2010 , ο π. Θεόδωρος Ζήσης , εκήρυξε τά εξής αιρετικά :

« Άν ο οποιοσδήποτε εδώ , έχει τήν αίσθηση ότι πρέπει νά προχωρήσει σέ ''Αποτείχιση '' , όπως καί ο συνάδερφος ο οποίος υπέβαλε τό ερώτημα , μπορεί καί ώς λαϊκός νά προχωρήσει στήν '' Αποτείχιση '' . Δέν προχώρησε στήν '' Αποτείχιση '' ! ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΑΪΚΟΣ , ΣΕ ΕΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ '' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ '' ΚΑΙ ΑΣ ΒΡΕΙ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΗΝ '' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ '' !!! ».

  Τώρα , τί χώρος θά είναι αυτός , καταλαβαίνετε... προφανώς κάποια ομάδα αποκλειστικά μέ αποτειχισμένους ( γράφε αποσχισμένους : Ευθύμιο Τρικαμηνά , Μάξιμο Βαρβαρή , Παναγιώτη Σημάτη , Οδυσσέα Τσολογιάννη κ.ο.κ.) !!!
    Αυτά τά « απίστευτα » εκήρυξε ο π. Θεόδωρος , όχι σέ κάποιο στενό κύκλο , αλλά ενώπιον τού Σεβ. Πειραιώς κ. κ. Σεραφείμ (!!!) , τού π. Γεωργίου Μεταλληνού , τού π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου , τού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη , τού κ. Δημητρίου Τσελεγκίδη , αλλά καί πλήθους Επισκόπων , Ιερέων , Μοναχών καί πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών !!!
   Τό δέ , τραγικό στήν υπόθεση , είναι τό ότι ο Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ ανακοίνωσε πώς τά πρακτικά τού συνεδρίου θά αφιερωθούν στόν '' μέγιστο κανονολόγο κυρό Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο '', ο οποίος όμως υπήρξε ο μεγαλύτερος πολέμιος τής αιρετικής  '' Αποτειχίσεως '' τών « ΓΟΧ » καί τών '' Αποσχιστών '' ! Μέ τήν δέ καταδίκη τού παπικού πρωτείου , ασφαλώς καί συμφωνούσε κατά πάντα μέ τό συνέδριο .
     Βέβαια , όπως είναι γνωστό , ο Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ , έχει γράψει πολυσέλιδη μελέτη κατά τής αιρετικής ''Αποτειχίσεως '' τού Ευθυμίου Τρικαμηνά . Μάλιστα , δέν είναι ο μοναδικός πού καταδικάζει τήν έν λόγω πλάνη . Προσωπικώς , έχω συνομιλήσει τά τελευταία χρόνια μέ πολλούς από τούς συμμετέχοντες στήν γνωστή ''σύναξη κληρικών , λαϊκών καί Μοναχών κατά τού Οικουμενισμού'' , οι οποίοι μού εξήγησαν πώς δέν συμφωνούν μέ τήν ακραία ''Αποτείχιση'' τού π. Θεοδώρου ! Συγκεκριμένα , ο Π. Σαράντης Σαράντος , μόλις τού είπα γιά τήν πλάνη τού π. Θεοδώρου είπε : « εγώ όμως δέν τά δέχομαι αυτά », ο Ιερομόναχος Λουκάς – Γρηγοριάτης είπε πώς διαφωνεί μέ τόν π. Θεόδωρο στό θέμα αυτό καί μόλις τόν ερώτησα « γιατί δέν τού λέτε κάτι ;» , εκείνος μού απήντησε : « τίς ξέρει τίς θέσεις μάς ο π. Θεόδωρος », ο Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης συμφώνησε πώς τά , υπό τού π. Θεοδώρου λεγόμενα οδηγούν σέ σχίσμα .
  Οι πιστοί πού δέν γνωρίζουν τήν Ορθόδοξη εκκλησιολογία μάς στό θέμα αυτό καί βλέπουν τόν π. Θεόδωρο νά κηρύττει τήν πλάνη τού ενώπιον ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΟΝΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ , τό πιό πιθανό είναι νά διαλογίζονται : '' Εδώ βρίσκονται τόσοι γνωστοί θεολόγοι , Μοναχοί , Ιερείς καί Αρχιερείς . Αφού δέν μιλάει κανείς απ΄ όλους αυτούς , άρα  καλά τά λέει ο π. Θεόδωρος . ''! Τίς δηλώσεις αυτές , τίς δημοσιεύω γιά νά φανεί ακριβώς τό ότι σχεδόν όλοι οι πατέρες τής έν λόγω συνάξεως , ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ '' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ '' τού π. Θεοδώρου .
   Άς μήν ξεχνούμε όμως , πώς δέν είναι μόνον ο π. Θεόδωρος πού τά λέει αυτά , αλλά είναι καί οι ''Αποσχισμένοι '' πού προανέφερα , οι οποίοι διδάσκουν επιμελώς τήν κακόδοξη ''Αποτείχισή'' τούς στό διδίκτυο , αναμένοντας μέ ορθάνοικτο στόμα , τό ποιόν θά καταπιούν !

 ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

   Τό κίνημα τών ψευτοαποτειχισμένων , διαρκώς διογκώνεται καί σ΄ αυτό είναι σχεδόν βέβαιο πώς φέρει τεράστια ευθύνη ο π. Θεόδωρος Ζήσης μέ τά μαγνητοφωνημένα τού κηρύγματα . Λαϊκοί  καί Ιερείς , φεύγουν ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ από τήν Εκκλησία καί εντάσσονται στούς ''Αποσχισμένους''! Η κατάσταση είναι ήδη τραγική καί οι αντιοικουμενιστές θεολόγοι μάς , θά πρέπει νά διαχωρίσουν δημόσια τήν θέση τούς , από αυτήν τήν πλάνη τού π. Θεοδώρου , πρίν νά είναι πολύ αργά... . Πρίν δηλαδή πλανηθεί καί κάποιος Έλληνας Αρχιερέας σάν τόν Ράσκας Αρτέμιο πού κοινωνεί μέ τόν Ευθύμιο Τρικαμηνά (!!!).'' Είς τά τής πίστεως ού χωρεί συγκατάβασις ''.
   Είς έκ τών αποσχισμένων , ο Παναγιώτης Σημάτης , γράφει π.χ. σέ σχόλιό τού στό ίντερνετ :

« Αυτά που δίδαξε και ο π. Θεόδωρος Ζήσης επί 7-8 χρόνια, μιλώντας για Αποτείχιση και Διακοπή Μνημοσύνου.
Και μη θέσετε σε μένα το ερώτημα: γιατί ο ίδιος δεν προχώρησε στην αποτείχιση; Αυτό είναι και δικό μας αναπάντητο ερώτημα. Τον ρωτήσαμε να μας εξηγήσει τους θεολογικούς λόγους, και μας είπε το εξής (που δεν θα χαρακτηρίσω):
"Δεν προχωρώ, διότι θα διαλυθεί η Σύναξη της Γατζέας. Εσείς, συνέχισε, μεμονωμένα μπορείτε να το κάνετε". Τό ίδιο είπε και σε κυρία που δια τηλεφώνου του είπε, πως συνειδησιακά δεν αναπαύεται να λειτουργείται σε επίσκοπο φιλο-οικουμενιστή. Της είπε να πράξει κατά συνείδηση.
Επίσης, ο π. Θεόδωρος και π. Γεώργιος Μεταλληνός, όταν ανακοίνωσα στην Σύναξη πως υλοποιήσαμε την απόφαση (που ήδη είχε ανακοινώσει) να αποτειχιστούμε, μας είπαν: "Καλά κάνατε. Ελεύθεροι είστε προς τούτο. Κι εμείς στον ΙΔΙΟ δρόμο βρισκόμαστε"! Κανείς δε μας είπε (από αυτούς που τώρα μας κατηγορούν) ότι πράττουμε κάτι ενάντιο στην εκκλησιαστική Παράδοση.»

   Άς δούμε τώρα καί ορισμένα άλλα αποσπάσματα ομιλιών τού π. Θεοδώρου Ζήση :

   Σέ  ομιλία τού , μέ τίτλο '' Καλή καί κακή ένωση '' πού έκανε στόν Σοχό , ο π. Θεόδωρος , εκήρυξε τήν υπ΄ αυτού λεγομένη '' θεωρία τών συγκοινωνούντων δοχείων '' . Η αιρετική αυτή θεωρία , έχει πρό πολλού διατυπωθεί από τούς παλαιοημερολογίτες , αλλά καί από τόν νεοζηλωτή Ευθύμιο Τρικαμηνά ! Σέ τηλεφωνική επικοινωνία πού είχα μέ τόν π. Θεόδωρο Ζήση , μού είπε πώς τήν θεωρία αυτή τήν έχει αναθεωρήσει ώς λανθασμένη . Δέν παραδέχτηκε όμως πώς η θεωρία τού αυτή είναι αιρετική ! Γεννάται όμως τό εύλογο ερώτημα . Ώς τί είδους θεωρία τήν αποκήρυξε ; Ώς ορθόδοξη ;
   Τέλος πάντων... όπως καί νά `χει , άς γνωρίζουν όλοι όσοι ακούν τίς ομιλίες τού π. Θεοδώρου, πώς ο ίδιος δέν πιστεύει πλέον σέ αυτή τήν λανθασμένη θεωρία . Πάντως , τό πρέπον είναι νά ενημερώσει ο ίδιος ο π. Θεόδωρος τούς ακροατές τού .

   Ιδού η απομαγνητοφώνηση τής ομιλίας τού π. Θεοδώρου Ζήση στόν Σοχό περί τής θεωρίας τών '' συγκοινωνούντων δοχείων '' :

« ...Στό θέμα τών σχέσεων πού υπάρχουν ανάμεσα στούς Πατριάρχας , τούς Επισκόπους καί σέ εμάς τούς Κληρικούς καί σέ εσάς τούς Χριστιανούς , αυτές οι σχέσεις αποδίδονται μέ τήν εικόνα τών '' συγκοινωνούντων δοχείων '' . Δηλαδή . Όταν ο Πατριάρχης συμπροσεύχεται μέ τόν πάπα καί είναι υπόλογος απέναντι τών αγίων Κανόνων , γιατί οι άγιοι Κανόνες λένε '' Επίσκοπος , αιρετικοίς συνευξάμενος καθαιρήσθω '' καί υπάρχει καί ένας άλλος Κανόνας , ο οποίος λέει '' ο κοινωνών ακοινωνήτω , ακοινώνητος έσται '' . Αυτός ο οποίος κοινωνεί , ο Πατριάρχης δηλαδή πού κοινωνεί μέ τόν ακοινώνητο – τόν αιρετικό , πρέπει καί αυτός νά είναι ακοινώνητος , τότε θά πρέπει καί οι υπό τόν Πατριάρχη Αρχιεπίσκοποι – Επίσκοποι , νά κάνουν τόν Πατριάρχη ακοινώνητο . Νά μήν επικοινωνούν . Νά κόψουν τό μνημόσυνο .
...Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα : '' ο κοινωνών ακοινωνήτω , ακοινώνητος έσται '' . Καί εγώ όμως κοινωνώ μέ τόν Επίσκοπό μού ο οποίος κοινωνεί . Καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μού , ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη , ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα . Καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από `μένα , ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε . Επομένως , μία σειρά – αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη , αρχίζει σιγά – σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον , νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς ! Γι΄ αυτό λένε οι Άγιοι : '' Σέ θέματα πίστεως , δέν πρέπει νά πείς , εγώ τί είμαι ; Τό λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης . Εγώ τί είμαι ; Εγώ είμαι λαϊκός . Εγώ είμαι Επίσκοπος . Εγώ ; Τί είμαι εγώ ; Αυτοί έχουν τήν ευθύνη . Όχι . Οί λίθοι κεκράξονται καί `σύ σιωπάς ; '' . Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά ; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς , θά πούν : '' Μά , αφού τό κάνει ο Πατριάρχης , αφού τό κάνει ο Πάπας , τί φταίω εγώ ; ''. Φταίς κί εσύ ! Δέν δικαιολογείται η άγνοια... Αυτή λοιπόν είναι η '' θεωρία τών συγκοινωνούντων δοχείων '' . Ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι . Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης . Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας . Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς , είστε καί `σείς οι λαϊκοί , πού έρχεστε μαζί μέ `μάς καί δέν μάς λέτε : '' Φεύγουμε εμείς '' . Καί βέβαια , ξέρω ότι πολλοί από `σάς , μάς ακολουθείτε σέ μία διάκριση καί σέ μία οικονομία , δέν ξέρω άν τό κάνετε γι΄ αυτό . Άν τελικώς καταλήξουμε νά σταματήσουμε αυτήν τήν οικονομική ένωση καί τήν οικονομική στάση , δέν ξέρω , πόσοι από εσάς θά μάς ακολουθήσετε . Αλλά , ο είς καί η αλήθεια . Ο ένας καί η αλήθεια . Καί άν είναι κανένας μόνος , άν είναι βέβαιος πώς είναι μέ τήν αλήθεια , πρέπει νά τό ρισκάρει καί νά μείνει μέ τήν αλήθεια . Καί μού τηλεφώνησε προχθές , γιά νά δείτε τί συνέπειες έχουν όλα αυτά καί δέν είναι εύκολο πράγμα νά πέρνει κανένας θέση . Μού τηλεφώνησε προχθές , ένας πιστός από τόν Βόλο . Συμπαθέστατος καί αγωνιστικότατος . Μού τηλεφωνεί συχνά καί μού στέλνει καί κείμενα από άψογα κείμενα καί μέ ήλεγξε . Πώς μέ ήλεγξε ; Υπενθυμίζοντας αυτό πού λέω εγώ πάτερ Φώτιε . Μέ ήλεγξε καί μού λέει . Μού τό υπέβαλε δήθεν σάν ερώτηση , γιά νά μού `πεί : '' πάτερ Θεόδωρε , εγώ , αυτό από `σάς τό άκουσα ''. Καί μού είπε : '' πάτερ Θεόδωρε , σάς ερωτώ . Άν απόψε εμένα μέ καλέσει ο Θεός καί είμαι σέ κοινωνία μέ τόν Επίσκοπό μού , θά είμαι εντάξει απέναντι τών Αγίων ; ''. Λέω : '' αντιλαμβάνομαι γιατί τό λές , γιατί αυτό είναι καί η δική μού η αγωνία ''. Είναι καί η δική μού η αγωνία . Άς παρατείνουμε λοιπόν λίγο τήν αγωνία μάς , μήπως από αυτή τήν μικρή οικονομία προκύψει κάτι μεγαλύτερο καλό... ».

   Άλλο απόσπασμα από τήν ομιλία τού π. Θεοδώρου Ζήση , στόν Βόλο : '' Κινδυνεύει τώρα σοβαρά η Ορθοδοξία μάς ''. Εδώ ο π. Θεόδωρος , κηρύττει ώς ΑΔΙΚΗ τήν , υπό τής Ιεράς Συνόδου καθαίρεση τού αιρετικού Ευθυμίου Τρικαμηνά , ο οποίος ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ , πράγμα πού όπως θά αποδειχθεί στήν συνέχεια , δέν ισχύει , αλλά αποτελεί αναμάσημα παλαιοημερολογιτικών πλανών :« Πόσοι έπρεπε νά είχαν καθαιρεθεί μέχρι τώρα , Πατριάρχες καί Αρχιεπίσκοποι καί Επίσκοποι ; Πόσοι έπρεπε νά είχαν καθαιρεθεί ; Ποιός θά τούς καθαιρέσει ; Καί αντί νά καθαιρούνται αυτοί οι οποίοι , αναίδιοι - φράσις τών Αγίων είναι - χωρίς ντροπή . Αναίδιοι - τό ναί μέ άλφα γιώτα - χωρίς αιδώ . Αντί νά καθαιρούνται αυτοί οι οποίοι καταρακώνουν καί εξευτελίζουν τούς Αγίους Κανόνας , έρχονται καί τιμωρούν καί εισάγουν είς δίκην , αγωνιστάς κλήρικούς , σάν τόν πατέρα ΕυθύμιοΤρικαμηνά , οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς τούς Αγίους Κανόνες . Καί πού βρήκαν καί γιά `μένα , γιά τήν ελαχιστότητά μού , πρίν από λίγο καιρό , βρήκαν πρίν από λίγο καιρό , βρήκαν αφορμή εκεί νά τιμωρήσουν καί εμένα . ».
 
Τό τελευταίο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα πού πρόκειται νά δούμε , προέρχεται έκ τής ομιλίας τού π. Θεοδώρου Ζήση : '' Καλή καί κακή ένωση '' ( Σοχός Θεσσαλονίκη 13-05-2007 ):
 
« ...Γι΄ αυτό λένε πολλοί , έγραψε τώρα ένα βιβλίο ο γνωστός Δικηγόρος - ο Σακκαρέλος , ότι η ένωσις έχει γίνει ήδη ! Έγινε η ένωσις ! ( Τί ψέμα ! Εδώ ο π. Θεόδωρος , τρομοκρατεί τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς ! Επιπλέον , δέν αναφέρει τό ότι ο Δικηγόρος  Αθανάσιος Σακκαρέλος είναι ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ !). Μήν περιμένουμε τό κοινό ποτήριο ! Φοβούνται νά εμφανιστούν , ο Πατριάρχης καί ο πάπας , ο Αρχιεπίσκοπος καί ο πάπας , νά κοινωνούν σέ κοινό ποτήριο , γιατί θά γίνει χαλασμός από εμάς . Θά πούμε πλέον , γιατί γέροντα τάδε αντιδράς ; Θά πούμε τότε . Ακόμη καί αυτούς οι οποίοι τώρα λένε : '' είναι η κόκκινη γραμμή ''. Μά τήν κόκκινη γραμμή τήν πατήσαμε . Γκρεμίσαμε αυτό , αυτό , αυτό , αυτό , αυτό , αυτό . Αί... επιτέλους ! Περάσαμε καί πίσω από τήν κόκκινη γραμμή . Πού θά σταματήσει αυτή η κατάστασις ; Αυτό λοιπόν είναι τό θέμα μάς , γενικά μέ τίς σχέσεις μάς μέ τούς άλλους Χριστιανούς καί μέ τήν καλή καί μέ τήν κακή ένωση...» .

*Κάθ´ όλο τό χρονικό διάστημα πού ένας υπόδικος Πατριάρχης , Επίσκοπος ή Ιερεύς είναι ενωμένος μέ τό Σώμα Τού Χριστού , όσο αμαρτωλός καί πλανεμένος κί άν είναι , λογίζεται ώς άρρωστο μέλος τού Σώματος καί τελεί εγκυρότατα Μυστήρια εώς ότου καθαιρεθεί από τήν Ιερά Σύνοδο τής τοπικής Εκκλησίας πού ανοίκει . Όταν αυτό συμβεί , τότε και μόνο , παύει νά ενεργεί καί η Θεία Χάρις στά Μυστήρια πού τελεί . Γιά δέ τούς Μοναχούς καί λαϊκούς ισχύει ο αποσχηματισμός καί ο αφορισμός .

------------------

   Στήν συνέχεια , αντί απαντήσεως στήν αιρετική '' Αποτείχιση '' πού κηρύττει ο π. Θεόδωρος Ζήσης , άς δούμε σχετικό απόσπασμα μίας θαυμάσιας επιστολής τού μακαριστού π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου , στήν οποία , ο λύχνος αυτός τής διακρίσεως , εξηγεί τήν διαφορά τής αιρετικής Αποτείχισης από τήν πατερική καί ορθόδοξη .

Ἐν Ἀθήναις τὴ 22α Ἰουλίου 1971
 
«..........12-13. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναμφιβόλως δὲν πρέπει νὰ συμπροσεύχωνται ἡ ἄλλως πὼς νὰ ἔχουν θρησκευτικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν αἱρετικῶν (Παπικῶν, Διαμαρτυρομένων κ.λπ. ). (Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ προκειμένου περὶ σχισματικῶν). Ἂν τὶς ὅμως συμπροσεύχηται (ἡ ἄλλως πὼς κοινωνῆ) μεθ' αἱρετικῶν, εἶνε μὲν παραβάτης τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ ἄξιος ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, δὲν εἶνε ὅμως αὐτομάτως καὶ αἱρετικός. Ἐνδέχεται νὰ πιστεύη Ὀρθοδόξως, νὰ ἀποδοκιμάζη πάσαν ἐτεροδιδασκαλίαν, ἄλλα νὰ μὴ θεωρῆ κακὸν τὰς μεθ' ἑτεροδόξων θρησκευτικᾶς ἐπαφᾶς. Ὃ τοιοὖτος εἶνε, ἐπαναλαμβάνω, δεινὸς παραβάτης τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἄλλα δὲν εἶνε αἱρετικός.
Ἂν ὅμως δὲν ἄρκηται εἰς τοὖτο, ἄλλα καὶ κηρύσση αἱρετικὰ φρονήματα, τότε ἔχει ἄλλως τὸ πράγμα. Τότε εἶνε αἱρετικός. Αἱρετικὸς δὲ εἶνε, ἒφ' ὅσον κηρύσσει αἱρετικὰ φρονήματα, ἔστω καὶ ἅν δὲν ἔχη οὐδεμίαν κοινωνίαν μετ' ἄλλων αἱρετικῶν.
Ἀλλ’ οἱ αἱρετικοὶ εἶνε δύο εἰδῶν: Ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους ἡ ἐκκλησία ἐδίκασε καὶ κατεδίκασε καὶ ἀπέκοψε ἐκ τοὖ Σώματος αὐτῆς, καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι οὔτε κατεδικάσθησαν ἀκόμη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας οὔτε ἐξῆλθον αὐτοβούλως ἐξ αὐτῆς, ἄλλα διατελοὖν ἀκόμη ἐντός της ἐκκλησίας. Μία τοιαύτη περίπτωσις εἶνε ἡ περίπτωσις τοὖ Πατριάρχου. Ὃ Πατριάρχης Ἄθηναγορας ἔχει κηρύξει αἱρετικὰ φρονήματα. Οὔτε κατεδικάσθη ὅμως εἰσέτι ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας οὔτε ἀπεκήρυξεν αὐτὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῆς. Παραμένει καὶ ἐνεργεῖ ἐντός της ἐκκλησίας. Συνεπῶς εἶνε ἀκόμη ἀγωγὸς Χάριτος. Τελεῖ Μυστήρια. Ἠμεῖς τί δυνάμεθα νὰ πράξωμεν;
α') Νὰ προσευχώμεθα ὑπὲρ ἀνανήψεως καὶ μετανοίας αὐτοὖ.
β') Νὰ διαμαρτυρώμεθα κατ' αὐτοὖ καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα. Ἂν δὲ ἡ συνείδησις τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύη τοὖ ὀνόματος αὐτοὖ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύση τὸ μνημόσυνον αὐτοὖ, συμφώνως τῷ ΙΕ’ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοὖτο ὅμως εἶνε το ἔσχατον βῆμα, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται νὰ προχώρηση, ἅν θέλη νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας. Παύων δηλαδὴ τὸ μνημόσυνον, δὲν θὰ μνημονεύη ἑτέρου Ἐπισκόπου (ἐκτὸς ἅν πιστεύη ὅτι ὅλη ἡ ἐκκλησία ἠμῶν ἐπεσεν εἰς αἵρεση!), ἄλλα θὰ ἀναμένη, ὡς προέγραψα, ἐν τὴ «Ἐπιστολιμαία Διατριβή» μου, μετ' ἠρέμου συνειδήσεως τὴν κρίσιν Συνόδου.
Ἕτερον πρόβλημα: Οἱ παύοντες τὸ μνημόσυνον πῶς θὰ φέρωνται πρὸς τοὺς κοινωνοὖντας μετὰ τοὖ Πατριάρχου; Οἱ κοινωνοὖντες μετὰ τοὖ Πατριάρχου εἶνε δύο κατηγοριῶν: α') Οἱ ὁμόφρονες αὐτῶ (ὡς ὃ Ἀμερικῆς Ἰάκωβος, ὃ Χαλκηδόνος Μελίτων κ.λ.π. ) καὶ β') οἱ μὴ συμφωνοὖντες αὐτῶ (ὡς πάντες σχεδὸν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Ἔναντι τῶν πρώτων θὰ φέρωνται ὅπως καὶ ἔναντί του Πατριάρχου. Ἔναντι ὅμως τῶν δευτέρων, ἔστω καὶ ἅν οὗτοι κοινωνοὖν μετὰ τοὖ Πατριάρχου ἡ τῶν ἄλλων, δὲν δύνανται νὰ φέρωνται ὁμοίως. Δὲν δύνανται δηλαδὴ νὰ φθάσουν μέχρι παύσεως τοὖ μνημόσυνου αὐτῶν. Δὲν ἐπιτρέπεται, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, ἀποφυγή τῆς μετ' αὐτῶν κοινωνίας. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες παρέχουν δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοὖ αἱρετικᾶς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἡ Πατριάρχου. Δὲν παρέχουν ὅμως δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου καὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, Ὀρθόδοξοι ὄντες, ἀνέχονται αὐτόν.
Μεγάλη προσοχὴ εἰς τὸ σημεῖον τοὖτο! Ὀφείλομεν νὰ διακρίνωμεν μεταξὺ τῶν δύο καταστάσεων: Ἄλλο ὁ κηρύσσων αἱρετικὰ φρονήματα καὶ ἄλλο ὃ Ὀρθοδόξως φρονῶν καὶ διδάσκων, ἀλλὰ, κατ' οἰκονομίαν, ἀνεχόμενος τὸν πρῶτον καὶ κοινωνῶν μετ' αὐτοὖ.
Ἐπίσης: Ἄλλο ὃ κηρύσσων μὲν αἱρετικὰ φρονήματα, ἀλλὰ μὴ ἐξελθῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, μηδὲ ἀποκοπεῖς ὓπ' αὐτῆς, καὶ ἄλλο ὁ ἐξελθῶν αὐτοβούλως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας (καὶ ἱδρύσας ἰδίαν «Ἐκκλησίαν» ἡ προσχωρήσας εἰς ἑτέραν τοιαύτην, αἱρετικὴν ἡ σχισματικήν), ἡ ἀποκοπεῖς ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, κατόπιν δίκης καὶ καταδίκης. Μετὰ τοὖ δευτέρου πᾶς Ὀρθόδοξος ὀφείλει νὰ μὴ ἔχη οὐδεμίαν κοινωνίαν. Ἡ μετὰ τοὖ πρώτου ὅμως κοινωνία (μέχρι τῆς καταδίκης αὐτοὖ) ἀφίεται ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων εἰς τὴν ἐλευθέραν κρίσιν ἑκάστου Ὀρθοδόξου πιστοὖ.
Ἔχομεν δηλαδὴ δικαίωμα, παρεχόμενον ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, νὰ παύσωμεν τὸ μνημόσυνον αὐτοὖ, δὲν εἴμεθα ὅμως ὑποχρεωμένοι νὰ πράξωμεν οὕτω. Κατ' ἀκολουθίαν, ἅν τίς, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοὖ, παύση τὸ μνημόσυνον, καλῶς ποιεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐλέγχηται ὑπὸ τῶν ἄλλων. Ἂν ἕτερος, σταθμίζων διαφόρους παράγοντας, κρίνη ὅτι δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιήση τὸ κανονικὸν δικαίωμα αὐτοὖ, ἄλλα νὰ ἀναμένη τὴν «Συνοδικὴν διάγνωσιν», δὲν εἶνε ἀξιόμεμπτος, οὔτε, πολλῶ μᾶλλον, ἄξιος ἀκοινωνησίας! Ἐν τῷ σημείω τούτω δύναται τὶς νὰ ἐφαρμόση, προσηρμοσμένους πῶς, τοὺς λόγους τοὖ Παύλου: «Ὁ μνημονεύων τὸν μὴ μνημονεύοντα μὴ ἐξουθενείτω καὶ «ὁ μὴ μνημονεύων τὸν μνημονεύοντα μὴ κρινέτω» (βλέπε Ρωμαίους Ἰδ' 3).Τότε, θὰ εἴπης, ποῖον τὸ κέρδος ἠμῶν ἐκ τῆς ἀποφυγῆς του μνημοσύνου τοὖ Πατριάρχου, ἀφοὖ θὰ ἔχωμεν κοινωνίαν μετὰ τοὖ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως π. χ. , ὁ ὁποῖος μνημονεύει τοὖ Πατριάρχου; Δὲν μολυνόμεθα οὕτω, κοινωνοὖντες ἐμμέσως τῷ κηρύσσοντι αἱρετικὰ φρονήματα; Ἀλλ’ ἡ διακοπὴ τοὖ μνημοσύνου, «πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως» καὶ καταδίκης, δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν ἀποφυγῆς μολυσμοὺ ἐκ τῆς κηρυττομένης αἱρέσεως! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχεν αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχον ἁπλῶς δικαίωμα παύσεως μνημόσυνου δι’ αἵρεσιν «πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως», ἀλλά θὰ ἐθέσπιζον ρητὴν καὶ σαφῆ ὑποχρέωσιν μετ' ἀπειλῆς βαρυτάτων ποινῶν ἐν ἐναντία περιπτώσει.
Ἡ διακοπὴ μνημόσυνου δι’ αἵρεσιν «πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως» ἔχει ἄλλην ἔννοιαν. Ἀποτελεῖ ἔντονον, ἄλλα καὶ ἐσχάτην διαμαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως, παρέχει μίαν διέξοδον διὰ τοὺς σκανδαλιζομένους, ἅμα δὲ καὶ σκοπεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν ἀναταραχῆς, ὥστε ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπισπεύση τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως. Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά... μολυνθῶμεν, οὔτε μνημονεύοντες τοὖ Πατριάρχου (ἐφ' ὅσον ἀκόμη δὲν κατεδικάσθη), οὔτε, πολλῶ μᾶλλον, δεχόμενοι εἰς κοινωνίαν τοὺς μνημονεύοντας αὐτοὖ. Τὰ ἀντιθέτως λεγόμενα εἶνε ἀνόητοι «ζηλωτισμοί».
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων δὲν ἐμολύνθη καίτοι ἔλαβε χειροτονίαν ἐπισκοπικὴν παρὰ τοὖ Μητροπολίτου Καισαρείας Ἀκακίου, ὁ ὁποῖος ἦτο μὲν δεδηλωμένος ἀρειανὸς (καὶ μάλιστα ἀρχηγὸς μίας μερίδος τῶν ἀρειανῶν), ἀλλ’ ἀκόμη διετέλει καὶ ἐνήργει ἐντός της Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος ἀνατόλιος ἐχειροτονήθη καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος (καὶ μάλιστα Πατριάρχης Κῶν/πόλεως) παρὰ τοὖ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Διοσκόρου, ὁ ὁποῖος ἦτο μὲν μονοφυσίτης καὶ μέγας προστάτης τοὖ αἱρεσιάρχου Εὐτυχοὖς, ἀλλὰ δὲν εἶχεν ἀκόμη καταδικασθῆ ὑπὸ τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἂν λοιπὸν δὲν μολύνη οὕδ' αὔτη ἡ χειροτονία παρ' Ἐπισκόπων, κηρυσσόντων μὲν αἱρετικὰ φρονήματα, ἀλλὰ μήπω Συνοδικῶς καταδικασθέντων, παραμενόντων δ' ἀκόμη ἐντός της Ἐκκλησίας, πολλῶ μᾶλλον δὲν μολύνει τὸ μνημόσυνον αὐτῶν καὶ ἀκόμη περισσότερον δὲν μολύνει ἡ κοινωνία μετὰ προσώπων ἀνεχομένων οἰκονομικῶς αὐτοὺς καὶ διατηρούντων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. ......
»Πηγή: Ἐπιφανείου Ι. Θεοδωροπούλου Ἀρχιμανδρίτου
ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ
Ἔκδοσις Ἱεροὖ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος


( Ολόκληρη η επιστολή , εδώ )


      Στήν ανωτέρω επιστολή τού , ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος , αναιρεί τήν αιρετική '' Αποτείχιση '' πού κηρύττει ο π. Θεόδωρος Ζήσης , αλλά καί  ο νεο« ζηλωτής » Ευθύμιος Τρικαμηνάς , καθώς καί τίς πλάνες τών Παλαιοημερολογιτών περί τής , δήθεν , υποχρεωτικής διακοπής τής εκκλησιαστικής κοινωνίας , όχι μόνο μετά τού οικείου Επισκόπου , αλλά καί μέ ολόκληρη τήν Εκκλησία , επειδή , δήθεν, μολύνονται από τούς Οικουμενιστές ( καθαρός Προτεσταντισμός ) !!! 
   Άς ευχηθούμε πώς ο π. Θεόδωρος Ζήσης , θά κατανοήσει τό οτι η πλάνη τού αυτή , ωθεί τούς πιστούς σέ κατάσταση  απόσχισης έκ τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τού Χριστού καί πώς θά τήν αποκηρύξει
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου